Weekly Report From Sat. October. 10th. .. 2015

تنـــــه  نـــــزن      טאנה נאזאן   Tanehnazan
Editor David Fakheri
سردبیر داوید فاخری
עורך דוד פאחרי


  For the important News of the world
  ( in English, Farsi and Hebrew )
  Please visit us every day
  at Facebook under the
  editor's name
  ( David Fakheri داوید فاخری )


  חברים יקרים


  בשל בעיות טכניות וחוסר


  צוות נאות, האתר יהיה

  סגור עד להודעה חדשה  دوستان عزیز


  به علت نقص فنی و همچنین


  کمبود کادر لازم،


  سایت تا ا اطلاع ثانوی


  تعطیل خواهد بود  Dear Friends


  Due to technical problems


  and lack of adequate


  staff, The SITE will be


  closed until further notice

  Sunday, March 8, 2009


  ماسکهائی که بر صورتهایمان زده ایم را بر داریم


  purim.jpg

  پوریم مبارک

  Happy purim

  פורים שמח


  درس پوریم

  داوید فاخری


   مردخای از خانواده ئی از اسرائيل امده بود که اکنون نسل چهارم انان راانجا تشکیل میداد کرده و به ان مقدار از پیشرفتهای مختلف رسیده بودند که پر اهمیت تر انان را میتوان صدر اعظمی در دربار خشایار شاه هخامنشی را نام برد  و بهمچنین هامان که از عمالق امده و او نیز توانسته بود پیش از مردخای به مقامهای او ، سرداری لشکر و صدر اعظمی در ان دربار دست یابد ، هر دو تصور میکردند که با ان طول اقامت و خدماتی که به ان کشور کرده بودند دیگر با صاحبان اصلی ان سرزمین فرقی ندارند و میتوانند مانند انان معمولی در  انجا  بدون بودن هیچگونه تبعیضی و بدون دغدغه خاطر و در رفاه و سرفرازی زندگی کنند!.

  هامان با این تصور همه گذشته خود را فروخته بود و دیگر با تاریخ  نیاکان خود رابطه ئی نداشت امامردخای همانطور که در * طومار پوریم מגילת אסתר * که در ان به استر میگوید« مذهب خود را برای خشایار شاه فاش نکن » معلوم میشود که حداقل مراتبی از یهودیت را او و خانواده اش  در خانه نگه میداشته اند، و از این نظر هم بود که بعد از شنیدن فرمان شاه به هامان که دستور قتل

  عام یهودیان ۱۲۴ ایالت پادشاهی که همه یهودیان  ان زمان را تشکیل میدادند  در تاریخ چهاردهم ماه ادار صادر نمود ، باز بهمانگونه که در « مگیلت استر » امده « جامه هائی را که بر تن داشته پاره کرده و بدور میاندازد و بجای انان لباسهائی ژنده و معمولی بر تن میکند ».

   البته معنی ظاهری ان میتواند ان باشد که او از امدن روزهای سیاهی که در انتظار خانواده و اطرافیانش بودند به عزا داری نشسته است اما بواضح چنان نبود بلکه او پی با ماهیت واقعی ماسکی که خودش بر صورتش گذاشته برده بود

  میدانیم که در زمان خشایار شاه نیز به پیروی از * فرمانهای بشر دوستانه و انسانی * کورش کبیر* در مورد ازاد گذاردن شهروندان کشور که یهودیان نیز جزئی از انان بودند درانتخاب نحوه زندگی ئی که مایل به اجرای انان اناند * احترام گذارده میشد که  متاسفانه بخاطر جذب شدن ۱۰۰٪ انان به اجتماعات دیگر بزرگترین لطمه به ماهیت این قوم از طریق اختلاط با فرهنگهای دیگران مانند ازدواج با انها ، تغییر مذهب ، تغییر نامهای اول و خانوادگی ، خوردن هرگونه غذا های غیر یهودی ، بی احترامی به سنتها و از همه بالاتر فراموش کردن سرزمینی که خانه انان و بارگاه خدای انان ، اسرائیل  بود وارد امده بودو پاره کردن لباس توسط مردخای و دستور به همه یهودیان دادن به تغییر لباسهایشان به لباسهای دیگر منظور خود شناسی و حقیقت یابی به ان بوده که تر چقدر هم که یک یهودی در جائی بجز کشور خودش به هر مقام و منزلتی که دارد دست یابد روزی متپجه میشود که بر اثر تغییری ناکهانی اولیت تیرهای تنفر بسوی او روانه میشون ، که نمونه ان مردخای است که جان خشایار شاه را از به قتل رسیدن توسط فرزندان هامان نجات داد و او کسی بود که با نبوغ بالای نظامیش خشایار شاه را از حمله به یونان منع کرد ولی خشایارشاه بی توجه به نصایح وی و به تحریک هامان به انجا حمله برد و با شکستی مفتضحانه به کشور بازگشت ولی اولین قربانی را برای مقصر دانستن مردم به شکست مردخای یهودی را با تمام قوم او برگزید .

  تاریخ یهود برای انانیکه خود را به خواب نزده اند و میتوان انان را از خواب غفلتی که در ان فرو رفته اند و در مورد نقش مؤثر کشور اسرائیل در ادامه حیات انان خود را به کوچه علی چپ زده اند بیدار نمود مملو از اینگونه تجربیات تلخ میباشد که اولین ان ایران  و اخرین ان نیز ایران بود اما در این میان تنها تفاوت در بین این پوگرومها و قتلها و تغییر مذهب دادنهای مجبورانه امم مختلف بر ملت یهود که در جنگ دوم جهانی و قبل از برپائی مجدد کشور اسرائیل در انست که المانه توانستند که بدون حضور کشور اسرائي بدون مانع ۶۰۰۰۰۰۰ یهودی بیدفاع را در کوره ها بسوزانند و نابود کنند.

  اری مردخای دریافت که او هرگز نمیتواند * که به جز خودش ادم دیگری باشد *.

  عید پوریم بر همگان مبارک 

  داوید
  The Hebrew Mamita" Vanessa Hidary (Def Poetry)
  How much do you think that you are Jewish
  Sent by Dariush Fakheri

             


  From Wikipedia, the free encyclopedia

  http://en.wikipedia.org/wiki/PurimPurim
  A Purim gragger, also called "ra'ashan"(noisemaker), used when Haman's name is mentioned during the reading of the Megilla, as tradition dictates, to blot out the name of evil.
  Official nameHebrewפורים Translation: "Lots" (of a "lottery" performed by the wicked Haman)
  Observed byJudaism
  TypeJewish
  SignificanceCelebration of Jewish deliverance as told in the Book of Esther. After the destruction of the Kingdom of Judah, theJews were taken into the seventy-year Babylonian captivity. When ancient Persiatook control, Haman, royal vizier to King Ahasuerus, planned to kill the Jews, but his plans were foiled by Esther and Mordechai.
  Date14th day of Adar (in Jerusalemand all ancient walled cities on 15th of Adar)
  2008 dateSunset, 20 March – nightfall, 21 March
  2009 dateSunset, 9 March – nightfall, 10 March
  2010 dateSunset, 27 February – nightfall,28 February
  CelebrationsListening to the reading of theBook of Esther - the Megillah("scroll") in synagogue. GivingTzedakah "gifts to the poor" (matanot le'evyonim). Sending "gift food portions" (mishloach manot). Eating a festive meal.
  Related toHanukkah, as a rabbinicallydecreed holiday

  Purim (HebrewHe-Purim.ogg פורים  Pûrîm "lots", related to Akkadian pūru) is aJewish holiday that commemorates the deliverance of the Jewish people of the ancient Persian Empire from Haman's plot to annihilate them, as recorded in theBiblical Book of Esther (Megillat Esther). According to the story, Haman cast lots to determine the day upon which to exterminate the Jews.

  Purim is celebrated annually according to the Hebrew calendar on the 14th day of the Hebrew month of Adar (Adar II in leap years), the day following the victory of the Jews over their enemies; as with all Jewish holidays, Purim begins at sundown on the previous secular day. In cities that were protected by a surrounding wall at the time of Joshua, including Shushan (Susa) and Jerusalem, Purim is celebrated on the 15th of the month, known as Shushan Purim. Purim is characterized by public recitation of the Book of Esther (keriat ha-megilla), giving mutual gifts of food and drink (mishloach manot), giving charity to the poor (mattanot la-evyonim), and a celebratory meal (se'udat Purim);[1] other customs include drinking wine, wearing of masks and costumes, and public celebration.

  Jewish exiles from the Kingdom of Judah who had been living in the Babylonian captivity (6th Century BCE) found themselves under Persian rule after Babyloniawas in turn conquered by the Persian Empire. According to the Book of Esther,Haman, royal vizier to King Ahasuerus planned to kill the Jews, but his plans were foiled by Esther, who was made queen after his previous queen, Vashti, was dismissed, and Mordechai, a palace official and cousin of Esther who raised Esther when her parents died. The Jews were delivered from being the victims of an evil decree against them and were instead allowed by the King to destroy their enemies, and the day after the battle was designated as a day of feasting and rejoicing.
  Tonight's Commentaries,
  Articles & News are presented
  as usual in English, Farsi & Hebrew
  ENJOY
  Daveed Fakheri
  tanehnazan.co


  تنه نزن
  داوید فاخری

  تبریکات ما را بمناسبت فرارسیدن روزهای خوبی که در راه هستند پیشاپیش بپذیرید چهار شنبه ۱۷ مارچ ۲۰۰۹ به کوری چشم دشمنان ایران و ایرانی و اجنبی پرستان مزدور جشنهای با شکوه چهار شنبه سوری در سراسر جهان و با حضور همگی ایرانیان برگزار خواهند شد.
  هایده و مهستی در حال پریدن از روی اتش ( پیش از انقلاب )
  این جشنی دینی ، مذهبی ، قومی و یا سیاسی نیست ، این یک جشن ملی و برای همه ایرانیان است.

  Iranian's New Year * Nove Rooz * Friday The 20th of March 2009 at 3 o'cklock , 43 minutes And 39 seconds In the Afternoon , Los Angles Time


  نوروز جمعه ۲۰ ماه مارچ ساعت ۳۹:۴۳:۱۵ ( سه وچهل و سه دقیقه و سی و نه ثانیه بعد از ظهر بوقت لس انجلس )

  Sudan's Bashir defies Hague court  0226sudan188.jpg


  A0NDREW HEAVENS

  Reuters

  March 7, 2009 at 2:45 PM EST  KHARTOUM — Sudan's President defied calls to arrest him for war crimes on Saturday, defending his decision to expel aid groups and dancing in front of crowds wearing traditional feathered head dress

  President Omar Hassan al-Bashir addressed crowds of supporters on the fourth day of demonstrations after the International Criminal Court (ICC) issued an arrest warrant for him, charging him with masterminding atrocities in Darfur.

  Mr. Bashir defended his decision to shut down 13 foreign and three local aid groups over accusations that they passed information to the court's prosecutors. Aid groups deny working with the court.

  “These humanitarian organizations are just thieves,” he said, referring to the aid groups. “They take 99 per cent of the money and spend just 1 per cent on the ground.”Full Story

  And the Supporters of Bashir's War Crimes

  Iran, Hamas Syria & Hezballah back Sudan's Al Bashir  200937135837178580_5.jpg


  Ali Larijani, left, described the warrant as an 'insult directed at Muslims' [AFP]  A delegation of senior Middle Eastern leaders has travelled to Sudan to express international support for Omar al-Bashir, the Sudanese president, who is accused of war crimes in Darfur.

  Officials from Iran, Hamas and Hezbollah joined Syria's parliament speaker and the leader of the Palestinian Islamic Jihad group for talks with al-Bashir in Khartoum, Sudan's capital, on Friday.

  The visit comes days after the International Criminal Court at The Hague issued a warrant for al-Bashir's arrest on charges of war crimes and crimes against humanity in Sudan's western Darfur region.


  Aid workers fear more violence planned as Sudan prepare for war crimes ruling

  Supporters of Sudan's President Omar Hassan al-Bashir stand below an effigy of International Criminal Court (ICC) prosecutor Luis Moreno Ocampo

  Supporters of Sudan's President Omar Hassan al-Bashir with an effigy of International Criminal Court (ICC) prosecutor Luis Moren


  Foreign aid workers have been ordered out of key locations across Darfur as the Sudanese Government flexes its muscles before a decision today by the International Criminal Court (ICC) on whether to charge President al-Bashir with war crimes.

  Six aid agencies, including Oxfam and Médecins sans Frontières (MSF), were told to move international staff out of ten camps and towns for their own safety.Full Story


  In this Sunday, Dec. 9, 2007 file photo, Sudan's President Omar al-Bashir,AP – In this Sunday, Dec. 9, 2007 file photo, Sudan's President Omar al-Bashir, foreground left, gestures

  THE HAGUE, Netherlands – The International Criminal Court issued an arrest warrant Wednesday for Sudanese President Omar al-Bashir on charges of war crimes and crimes against humanity in Darfur. He is the first sitting head of state the court has ordered arrested.

  Al-Bashir's government denounced the warrant as part of a Western conspiracy aimed at destabilizing the vast oil-rich nation south ofEgypt. The U.N. said Sudan had ordered the expulsion of six to 10 humanitarian groups from Darfur including Oxfam, Solidarities and Mercy Corps, and seized assets Full Story.
  crisis_in_darfur.jpg

  From the Heaven God is watching the HELL, the bloody Land of Hell  Mia Farrow

  Mia Farrow

  Posted March 5, 2009 | 04:02 PM (EST)

  Al-Bashir's Revenge

  Yesterday the International Criminal Court charged Sudanese President Omar al-Bashir with war crimes and crimes against humanity for his 'essential role' in the murder, rape, torture, pillaging and displacement of millions in the Darfur region of Sudan.

  2009-03-05-darfur.jpg


  It is less widely known that within hours of the ICC's call for his arrest, al-Bashir expelled 13 key humanitarian agencies from Sudan. They include Oxfam, Solidarities, Mercy Corps, Doctors Without Borders, CARE, Save the Children and the International Rescue Committee. Armed men have forcibly shut down aid compounds, seizing computers, cameras, personal phones and vehicles.


  These agencies provided life saving food, water, health care and sanitation to more than two million displaced people. Humanitarian operations in Darfur are now facing total collapse.

  Since 2003 the world watched hundreds of thousands die in Darfur. Are we now prepared to watch millions of innocent men, women and children perish of hunger and disease?Gad is wathing
  Sex sells in popular Damascus market  Chocolate knickers, panties adorned with singing canaries, feathered bras sold at Al-Hamidiyeh market in Syrian capital. 'Muslim wives must be desirable and pleasure their husbands so they don't stray,' shopper says


  AFP


  03.05.09, News
  Catalogue of merchandise available at market Photo: AFP


  The only embarrassment is of choice. Sex sells in the souk, where Syrians flock to buy the latest lingerie, some of it edible, some sporting flashing lights and all of it kitsch personified.  Chocolate knickers, panties adorned with singing canaries, feathered bras that twinkle in the dark... all this and more can be found in the popular Al-Hamidiyeh market, the best known in the capital Damascus.
  "Women, veiled or otherwise, come here to buy -- and so do men," lingerie seller Samer tells AFP at his colorful stall on the way to the celebrated Omayyad Mosque.
  by Rabbi Noah Weinberg and Rabbi Yaakov Salomon  The Jewish view of love.

  Love.


  Sent by Iraj Safaei


  I.S.Mehr


  • Has there ever been a greater mystery?


  • Is there anyone who doesn't yearn to learn the secrets of love?


  • Can a formula for love really be created?


  • What do Judaism and the Bible say about love?
  The first, and perhaps most puzzling thing we need to understand about love, is that Judaism does not treat love as an ideal, a conviction, a principle, a beautiful concept, or an untamed passion. It is an obligation. A duty. A responsibility. A requirement.


  Yes, you may read that again. Despite everything you've ever seen, felt, heard, or believed about the splendor, allure, fascination, and magic of love - bottom line is - it's an obligation.


  Now, don't get turned off. The fact that Judaism sees love as an obligation does not mean that it has no magic, allure, or fascination. It has all of that, and more! Love has an infinite .aspunt of intrigue and power, but primarily it is an obligation.Full Story


  Iranian girl's stuffed monkey named 'Ahmadinejad'
  On popular Iranian TV show, young female caller on live broadcast says her father refers to her primate doll by name of Iran's president

  Dudi Cohen  02.24.09,


  Israel News  During a recent live broadcast of a popular children' show on Iranian television, one young girl surprised viewers when she related how her father called her stuffed monkey 'Ahmadinejad', the name of the Islamic Republic's president.Full Story

  This video shows that the Islam which has been presented by the majority of Moslems to the world is not the same as the Holly Islam which has been brought by Prophet Mohammed 1400 years ago under the name of PEACE to them
  ویدیوئی را که در زیر مشاهده خواهید کرد اسلامی را به شما معرفی میکند که ساخته و پرداخته مسلمانانیست که مناسب با نیازهای روحی و جسمی خودشان که داشته اند در قالب نامهائی مانند « ایت الله ، حجت الاسلام ، امام ، قائد ، پیشوا ، مفتی اعظم و غیره انانانرا تنظیم کرده و به مغز مؤمنانی که چشم بسته انچه را که انان میگفته اند که در قران امده است را از انان میپذیرفته اند قرار داده اند که البته این نه ان اسلامی است که با پیام صلح توسط حضرت محمد پیامبر ( ص ) برای انان ۱۴۰۰ سال پیش اورده شده

  فرستنده جونی فاخری

  !.  Lets Play Pretend


  Sent by Lili Javaherian
  اگر سؤالتان این خامنه ئی است که در صبح فردایعلفچرانیهای شب قبل در خواب و با نشخوار هزار بارهانان حرف اخر را در ایران میزند ؟ جوابتان اری است

  اینبار نیز رژیم جمهوری اسلامی برهبری ایت الله خامنه ئی با ترتیب دادن کنفرانسی در تهران و مانند همیشه با سر و صدا کردنهای تو خالی و گرد و خاک کردنهای بیهوده در مورد ظلمی که به اصطلاح انان از جانب اسرائیل! بر مردم مظلوم ؟ فلسطین میشود ، در پی رد گم کردن فجایعی است که توسط این حکومت ننگین بر سر ملت درمانده ایران از یک سو و مردم محروم فلسطین از جانب دیگر وارد اورده میشود .


  gaza8.jpg

  غزه قبل از ویرانی بدست حماس


  سخنان ضد یهودانه این مزدور حکومتهای خود خواهی و نفرت که از ۱۴ قرن قبل تا کنون در وجود حقیر او و همفکرانش لانه کرده اند که بظاهر در پس نقاب ضد صیونیستی او ابراز میگردند ، از یکسو مانند همیشه تیتر مفتخرانه رسانه های خود فروخته و روسپی صفت وطنی مانند کیهان ، ایران، روزنامه خبرگزاری جمهوریاسلامی، روزنامه های جام جم، جمهوری اسلامی و حیات نو ، رسالت ، صدای عدالت و اعتماد و غیره شد که انان را زرنویس کرده و بنمایش عده ئی احمق تر از خود گذاردند و از سوئی نیز مانند همیشه موجبات استهزا و نگرانی رسانه های غیر وابسته در سطح بین المللی و بویژه دیپلماتهای کشورها را در مورد بیانات غیر مسؤلانه و اعمال فتنه گرانه رژیم او در سطح جهان بویژه در منطقه را فراهم اورد که او را مانند همیشه با تودهنیهای محکم انان روبرو گردانید اما چه فایده که که هیچکدام از مراجع صالح بین المللی مانند سازمان ملل و شورای امنیت و عفو بین الملل و غیره با واژه هائی همچون « رو که نیست سنگ پای قزوین است » که صفت خاص ایت الله خامنه ئي و ملیجکهای بله قربان گوی اطراف اوست اشنائی ندارند.

  زنان مزدور و حقوق بگیران مرفه رژیم در حال تظاهرات بنفع سیاستهای دولت

  از ان جمله بی بی سی گزارشی با تیتر « کلینتون اظهارات آیت الله خامنه ای را'مداخله جویی' دانست » انتشار داده که در ان لیستی از افراد و سازمانهائی را هم که از دخالتهای بیجای رهبر جمهوری اسلامی در امور داخلی و منطقه ئی انان شکایت دارند ضمیمه کرده است به این شرح :

  در پی نطق آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران در کنفرانسی در تهران که در آنمسلمانان را به پیوستن به "مقاومت" علیه اسرائیل ترغیب کرد، وزیر خارجه آمریکاتهران را به مداخله جویی متهم کرده است.


  هیلاری کلینتون


  خانم کلینتون این هفته سرگرم بازدید از منطقه بوده است

  به گزارش خبرگزاری فرانسه هیلاری کلینتون در اشاره به اظهارات آیت الله خامنه ای آن را "مداخله جویی آشکار در امور داخلی مردم (مناطق) فلسطینی، در ادامه تلاشهای ایرانی ها برای تضعیف دولت خودگردان فلسطینی" توصیف کرد. آیت الله خامنهای روز چهارشنبه در یک سخنرانی مفصل در کنفرانس "فلسطین مظهر مقاومت، غزهقربانی جنایت" گفته بود: "كمک همه جانبه به مردم فلسطين و حمايت كامل از آنانواجب كفائی بر همهمسلمانان است."


  الأمير سعود الفيصل.jpg


  سعود الفیصل، وزیر خارجه عربستان سعودی نیز، یک روز پیشتر در نشست وزرایخارجه اتحادیه عرب در قاهره گفته بود که کشورهای غیرعرب نباید در عراق، لبنان ومناطق فلسطینی دخالت کنند؛ « یعنی » کلیه مناطقی که ایران متهم به حمایت در انها شده است.

  بخشی از شرکت کنندگان در کنفرانس ضد اسرائیلی تهران ، یهودیان مذهبی عقب گرا

  اما آیت الله خامنه ای در نطق خود مستقیما این نوع موضع گیری ها را خطاب قرارداد:"دولتهایی كه به جمهوری اسلامی ایران و برخی دیگر از كشورهای مسلمان بهخاطر كمک به فلسطين خرده میگيرند، خود متحمل اين كمک و حمايت شوند تا تكليفاسلامی از ديگران ساقط شود،و اگر همت و توان و شجاعت آن را ندارند، بهتر استبه جای خردهگيری و كارشكنی، قدرشناسِ اقدامات مسوولانه و شجاعانهديگرانباشند.

  مرز اسرائیل با ایران را در نقشه بالا پیدا کنید و چون انرا پید انمی کنید ! تازه به احساسات ضد اسرائیلی ایت الله خامنه ئی که تنها از روی نفرت نسبت به یهودیان است پی میرید .


  ایران از حامیان گروه پیکارجوی حماس تلقی می شود که با گروه فتح تحت رهبریمحمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، رقابت دارد. حماس غزه را کنترلمی کند و کنترل کرانه باختری در اختیار حکومت خودگردان فلسطینی است. آیت اللهخامنه ای در نطق خود حکومت خودگردان فلسطینی تحت رهبری آقای عباس را نیزدارای "ماهیت تحقیر آمیز و اهانت بار" و حکومتی "نیم بند و دروغین" توصیف کردهبود.


  محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، نیز در کنفرانس خبری مشترکی باهیلاری کلینتون از ایران خواست تا در مسایل فلسطینیان دخالت نکند.

  آقای عباس گفت: "ما به ایرانیان و سایر کشورها می گوئیم که از دخالت در مسایلمربوط به ما خودداری کنند" و افزود "این دخالت ها منفی است و به نفع فلسطینی هایا ملت عرب نیست. آنها باید از دخالت خودداری کنند. آنها این دخالت را با هدف برهم زدن آشتی میان گروه های فلسطینی انجام می دهند."

  نيويورك تايمز: وضعیت عالی و امنیت کامل يهوديان در ايران


  خبرگزاري انتخاب :مقاله نویس نیویورک تایمز می نویسد: در کمتر جایی مانند ایران از من تا این حد با گرمی پذیرایی شده است. هنگامی که از "موریس معتمد" نماینده اسبق کلیمیان در مجلس شورای اسلامی پرسیدم که آیا شعار مرگ بر اسرائیل او را ناراحت می کند؟ گفت: در ایران با یهودیان بسیار خوب برخورد می شود و من از سیاستهای دوگانه غرب بسیار ناراحتم.  , ۰۶


  اندازه حروف


  خبرگزاری انتخاب:


  نوجوانی ایرانی یهودی در حال اجرای یکی از مراحل دعاهای صبحگاهی در ایران  "راجر کوهن" سرمقاله نویس یهودی نیویورک تایمز اخیرا در مطلبی با اشاره به زندگی یهودیان در ایران می نویسد که آنها در وضعیت عالی و امنیت کامل بسر می برند.


  "راجر کوهن" در مقاله خود نوشت: در حالی که جنگ غزه احساسات ضد اسرائیلی را در ایران بشدت بالا برده، اما کلیمیان این کشور به کار و زندگی خود مشغول هستند و در نهایت آرامش زندگی می کنند و کسی مزاحم مراسم دینی آنها نمی شود.


  کوهن می نویسد: شعار مرک بر اسرائیل که این روزها در ایران زیاد شنیده می شود هیچ تاثیری در زندگی کلیمیان ایران ندارد و آنها خود نیز با این شعار همسو بوده و احساسات ضد اسرائیلی دارند. این مقاله نویس نیویورک تایمز که خود به ایران سفر کرده، می نویسد:


  در کمتر جایی مانند ایران از من تا این حد با گرمی پذیرایی شده است. هنگامی که از "موریس معتمد" نماینده اسبق کلیمیان در مجلس شورای اسلامی پرسیدم که آیا شعار مرگ بر اسرائیل او را ناراحت می کند؟ گفت: در ایران با یهودیان بسیار خوب برخورد می شود و من از سیاستهای دوگانه غرب بسیار ناراحتم. آنان به پاکستان، هند و اسرائیل اجازه ساخت سلاح هسته ای می دهند، اما ایران را از این کار[برخورداری از انرژی هسته ای صلح آمیز] منع می کنند. کوهن می نویسد: خاورمیانه محل مناسبی برای اقلیت‌های دینی نیست اما ‬یهودیان ایران به راحتی مشغول زندگی و کار هستند. گفتنی است که نوشته های این روزنامه نگار یهودی با انتقاد از سوی برخی از صهیونیستها رو به رو شده است و برخی از آنها کوهن را به قضاوت ساده لوحانه درباره ایران متهم کرده اند.


  این نوشته در حالی منتشر می شود که بر اساس آمارها مخالفت با یهودیان در بسیاری از جهان از جمله اروپا و آمریکا به ویژه پس از جنگ غزه افزایش یافته است. در همین رابطه تارنمای اینترنتی "امریکن تینکر" در گزارشی در این باره می نویسد: گسترش احساسات ضد اسرائیلی در میان دانشجویان ایالت کالیفرنیا موجب نگرانی مقامات آمریکایی شده است.


  این احساسات در 60 سال اخیر در دانشگاه های ایالت کالیفرنیا به چشم می خورد اما پس از جنگ غزه عقاید ضدصهیونیستی گسترش پیدا کرده است. همچنین بر اساس آمارهایی که سازمانهای صهیونیستی به ویژه "انجمن ضد افترا" نیز در چند سال گذشته بصورت سالیانه به آن اذعان کرده اند، ایران یکی از امن ترین کشورهای برای یهودیان بوده و مردم این کشور همیشه حساب اسرائیل را از کلیمیان ایرانی جدا کرده اند.
  ‏ استراتژي مشترک

  عراق مقابل ايران ‏

  ‏ تحليل ميدل ايست آن لاين از دعوت سعودي

  پنجشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۸۷ [2009.03.05]

  سعود-فیصل.jpg

  شاهزاده سعود الفيصل، وزير امور خارجه عربستان روز سه شنبه در اجلاس وزراي امورخارجه کشورهاي عربي در ‏قاهره، خواستار استراتژي مشترک اعراب در قبال "چالش ايران" شد. ‏

  او گفت: "به منظور تقويت آشتي اعراب بايد بايد در مورد اين مسئله نقطه نظر مشترک داشته باشيم که شامل امنيت ‏اعراب و مواجه به چالش ايران، مي شود".‏

  روابط حکام سني کشور حاشيه خليج فارس، از جمله کشور نفتخيز مهمي چون عربستان و ايران شيعه به دليل نگراني ‏هاي آمريکا در مورد برنامه اتمي ايران، مدت هاست که دستخوش کشمکش است.‏

  در نشست عمومي سازمان ملل در سال گذشته، شاهزاده سعودي از ايران خواست تا دست از برنامه هاي اتمي اش ‏بردارد تا خاورميانه دچار " نزاع هاي ويران کننده، رقابت تسليحاتي بيهوده و خطرات جدي زيست محيطي نشود".‏

  دنباله مطلب

  .

  مصباح: دعوت از هاليود چه مفهومي دارد

  انان را با وثیقه های یک میلیارد دلاری بازداشت کنید‎ ‎

  po_rafizadeh_s_01.jpg

  شهرام رفيع زاده « روز ان لاین »

  يک روز پس از حمله نماينده ولي فقيه در کيهان به سفر يک هيات بلندپايه از اعضاي آکادمي اسکار به ايران، و ‏درحالي که سمينار هنري اين هيات در تهران به پايان رسيده، محمدتقي مصباح يزدي خواستار توضيح درباره ‏حضور سينماگران آمريکايي در ايران شد‎.‎‏ اين در حالي بود که روزنامه رسالت از دري نجف آبادي دادستان کل ‏کشور خواسته بود دست‏‎ ‎کم تام پولاک و سيد گانيس را با تعيين وثيقه يک ميليارد دلاري بازداشت کند.‏

  zibayeamrikaee.jpg

  محمدتقي مصباح يزدي که از وي به عنوان پدر معنوي احمدي نژاد نام برده مي شود، ديروز اظهار داشت: ‏‏"متاسفانه کساني از روي غفلت يا اشتغال زياد توجه نمي کنند که اطرافيان آنان چگونه آب به آسياب دشمنان مي ‏ريزند، دعوت از سينماچيان هاليوود به ايران چه مفهومي دارد و بايد مشخص شود که اين کار با چه انگيزه اي ‏صورت گرفته است."‏دنباله مطلب

  .  غلامرضا اقا زاده : ۶۰۰۰ سانتریفیوژ در نطنز فعال است
  بهتر سازی چهره سیاسی احمدی نژاد با نزدیکتر شدن فصل انتخابات ریاست جمهوری و احتمال کاندید شدن وی ، با تقسیم ابراز « دروغها و بزرگنمائیهای » معمول بین او و اطرافیانش

  احمدینژاد قبل از انکه اقا زاده و دیگران موافقت خود را در اشتراک با دروغها و گنده گوئیهای وی اعلام کنند ، قهر کرده و در گوشه ئي‌خوابیده است
  غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی ایران خبر داد که در حال حاضر شش هزار سانتریفیوژ در نطنز فعال شده است.


  هشتم شهریور ماه سال‌جاری ایران اعلام کرده بود که تنها چهار هزار سانتریفیوژ فعال در این تاسیسات غنی‌سازی فعال است.


  بر این اساس، ایران طی پنج ماه گذشته دو هزار سانتریفیوژ به سانتریفیوژ‌های نطنز افزوده است.ادامه مطلب  احمدی نژاد: گلشیفته فراهانی به ایران بازگردد

  خبرگزاري انتخاب :با نزدیک تر شدن به ایام انتخابات ریاست جمهوری، ظاهراً برخی کاندیداها از هرفرصتی جهت بهره برداری تبلیغاتی به نفع خود استفاده می کنند.

  ۶ اسفند ماه ۱۳۸۷

  خبرگزاری انتخاب:


  با نزدیک تر شدن به ایام انتخاببت ریاست جمهوری، ظاهراً برخی کاندیداها از هر فرصتی جهت بهره برداریتبلیغاتی به نفع خود استفاده می کنند.

  به
  گلشیفته فراهانی بعد از شنیدن خبر مسرت بخش از اقای احمدی نژاد که اجلزه میدهد تا او به « وطنش » باز گردد ( انگار دارد از ملک شخصیش بذل و بخشش میکند ) ، خوشحالی خود را نشان میدهد . تفو بر تو ای چرخ گردون تفوراستی که !.
  گزارش خبرنگار خبرگزاری «انتخاب»، در شرايطي که چندي پيش وزير ارشاددرباره گلشیفته فراهانی گفته بود؛ «هر کس قانون را زير پا بگذارد خودش همزير پا گذاشته مي شود»، جواد شمقدری مشاور هنری رییس جمهور که سابقهساخت فیلم "طوفان شن" و "فیلم انتخاباتی احمدی نژاد" را در سوابق خوددارد گفت: نظر آقای احمدی نژاد این است که خانم فراهانی همین امروز بهتهران بازگردد.


  وی در برنامه سينما صداي راديو گفت وگو که به مناسبت موفقيت فيلم «درباره الي...» در برلين در جشنواره فجربرگزار مي شد روي خط راديو حاضر شد و از مشکل بازيگر اين فيلم سخن گفت؛ «تصميم گيري درباره بازگشتيا برخورد با اين بازيگر در حيطه اختيارات من نيست اما اگر در اختيار من بود مي گفتم ايشان همين الانبرگردد. تا آنجا که مي دانم آقاي احمدي نژاد هم همين نظر را دارند. خانم فراهاني خطايي کرده و بعد پشيمانشده است

  دنباله مطلب  amirhosseinsaran.jpg

  خانواده يک زنداني ديگر عزادار شدند

  مرگ مشکوک امير حسين ساران

  amirhosseinsaran.jpg

  اميرحسين حشمت ساران يکي از زندايان سياسي زندان گوهر دشت در کرج، پس از چهار سال تحمل زندان، ‏جمعه 16 اسفند بر اثر بيماري قلبي و به مرگي مشکوک جان باخت.‏


  امير حسين حشت ساران در سال 83 به اتهام تاسيس گروهي به نام "جبهه اتحاد ملي ايران" بازداشت، محاکمه و ‏به 8 سال زندان تعزيري و 8 سال زندان تعليقي محکوم شده بود.‏دنباله مطلب

  larijani892.jpg

  لاريجاني به خارطوم رفت

  سفر براي دفاع از ديکتاتور سودان

  larijani892.jpg


  فرشته سعيدزاده

  چند روز پس از اعلام حکم دادگاه بين المللي لاهه در مورد محکوميت ديکتاتور سودان، رئيس مجلس جمهوري اسلامي ‏براي اعلام حمايت ايران از عمرالبشير به سودان سفر کرد. در همين ارتباط وزير امورخارجه هدف محکوميت البشير را ‏‏"تجزيه سودان" دانست و دادستان کل کشور با زير سوال بردن مناسبات موجود جهاني، ضمن غيرقانوني خواندن اين حکم خواستار تشکیل یک سازمان اسلامیبقیه گزارش


  سخنگوي دولت بي خبر است‏

  علي رغم تاييد قطع يک طرفه رابطه مراکش با ايران - یکشنبه 18 اسفند 1387 [2009.03.08]

  marakesh.jpg

  فرهاد علوي

  همزمان با انتشار خبر قطع رابطه مراکش با ايران، سخنگوي دولت نهم با رد اين خبر آن را "تحريکات ‏بدخواهانه" توصيف کرد. اين در حالي است که وزارت امور خارجه با انتشار بيانيه اي ضمن تاييد اين خبر از ‏قطع رابطه رابط مراکش هبا تهران ابراز "تعجب و تاسف" و همزمان يک مقام مصري ايران را به "تفرقه ‏افکني" ميان اعراب متهم کرده است.‏

  وزارت امور خارجه ايران با انتشار بيانيه اي ضمن تاييد خبر قطع يک طرفه روابط ديپلماتيک تهران- رباط از ‏سوي پادشاهي مراکش اتهامات اين کشور مبني بر دخالت جمهوري اسلامي در امور داخلي مراکش را "واهي و ‏بي اساس خوانددنباله مطلب"

  car_2009_08marb.jpg

  در سفر ارومیه به سبک جدید اعتراض بسوی احمدینژاد « لنگه کفش » پرتاب شد . معلوم نیست که او نگران برخورد ان لنگه کفش به سر مبارکش هست و یا به ان هاله نوری که از برکت مجمع عمومی سازمان ملل نصیبش شد ؟!.
  No comments: