Weekly Report From Sat. October. 10th. .. 2015

تنـــــه  نـــــزن      טאנה נאזאן   Tanehnazan
Editor David Fakheri
سردبیر داوید فاخری
עורך דוד פאחרי


  For the important News of the world
  ( in English, Farsi and Hebrew )
  Please visit us every day
  at Facebook under the
  editor's name
  ( David Fakheri داوید فاخری )


  חברים יקרים


  בשל בעיות טכניות וחוסר


  צוות נאות, האתר יהיה

  סגור עד להודעה חדשה  دوستان عزیز


  به علت نقص فنی و همچنین


  کمبود کادر لازم،


  سایت تا ا اطلاع ثانوی


  تعطیل خواهد بود  Dear Friends


  Due to technical problems


  and lack of adequate


  staff, The SITE will be


  closed until further notice

  Tuesday, February 22, 2011


  شهادت یک دانشجو در
  جریان تجمعات ۱ اسفند در شیراز
  دوشنبه، ۲ اسفند ۱۳۸۹
  فرستنده داریوش ستاره

  ادوارنیوز
  در جریان ناآرامی های دیروز شیراز، یکی ازدانشجویان دانشگاه شیراز بهنام "حامد نورمحمدی"روز گذشته توسط نیروهای سرکوب به شهادت رسیدهاست.

  به گزارش دانشجونیوز، حامد نورمحمدی دانشجوی رشتهزیستشناسی دانشگاه شیراز، ساکن خوابگاه دستغیب،اهل شهر خرمآباد، روز گذشته 1 اسفند در میدان نمازیمقابل ساختمان شمارهدانشکده مهندسی، در حال فراراز دست ماموران امنیتی وبسیجی کشته شده استبه گفتهشاهدان عينی، حامدنورمحمدي از پل روگذر حد فاصلميدان دانشجو و میدان نمازیتوسط ماموران امنیتی بهپایین یرت شده و پس از برخورد ماشیندر سطح خیابانپايین (خیابان ساحلیجان خود را از دستداده است.
  ارسال این خبر در حالی صورت می گیرد که اوضاع دانشگاه شيراز بهشدتامنیتی گزارش مي شودتعدادی از دانشجویان فعال به خوابگاهها و صحندانشگاه ممنوع الورود شدده اند، و در مواردی نیز باخانوداه آنها تماسگرفته شده و مورد تهدید قرار گرفته اندعلاوه براین، شب گذشته راسساعت ۱۰ شب به مدت ۱۵ دقیقه صدای اللهاکبر و مرگ بر دیکتاتور درخوابگاه مفتح دانشگاه شیراز طنین افکنشد.
  مطالب این صفحه در صورت
  امکان هر روز تازه میشوند

  ۱۲ فوریه ۲۰۱۱
  این
   صفحه مخصوص همه هست
  زنانه، مردانه، همگانی