Weekly Report From Sat. October. 10th. .. 2015

تنـــــه  نـــــزن      טאנה נאזאן   Tanehnazan
Editor David Fakheri
سردبیر داوید فاخری
עורך דוד פאחרי


  For the important News of the world
  ( in English, Farsi and Hebrew )
  Please visit us every day
  at Facebook under the
  editor's name
  ( David Fakheri داوید فاخری )


  חברים יקרים


  בשל בעיות טכניות וחוסר


  צוות נאות, האתר יהיה

  סגור עד להודעה חדשה  دوستان عزیز


  به علت نقص فنی و همچنین


  کمبود کادر لازم،


  سایت تا ا اطلاع ثانوی


  تعطیل خواهد بود  Dear Friends


  Due to technical problems


  and lack of adequate


  staff, The SITE will be


  closed until further notice

  Wednesday, March 19, 2008

  راستی ، سر سفره سال تحویل یادمان بوده که انان را هم دعا کنیم ؟! انانیرا که زمانی دستانمان را گرفتند که خودیها انان را به امان جهنم رها کرده بودند ؟!.

  اول فــروردین ماه ۱۳۸۷
  نوزدهم ماه مارس ۲۰۰۸
  انتقــــــــادی بــــــــــه خودمــــــــــان
  از داوید
  دختـــــــــــــر نـــــــــــــــوروز
  Image and video hosting by TinyPic

  بدیدارمان امده باز ، در غربت است اما همچنان لولی وش غم دل را در پناه رنگ امیزیهای ارایشگرانه پنهان ساخته تا دل من و شما را بیش از انچه هست ملول تر نسازد !. امده است تا عید را به ما تبریک بگوید بی انکه مزورانه به ما نوید فردائی دیگر در ایران را بدهد که در این مدت هر »» لحاف به کولی «« داده است و رفته تا سال دیگر که با همین مطاع بنجل باز گردد و بازهم از ما بخواهد تا چمدانهایمان را ببندیم که روز موعود فرا رسیده است !. امده است تا به ما بگوید که دیگر ۳۰ سال کافیست برای »» یه دل اینجا یه دل اونجا «« داشتن و زندگی را به ان باختن ! . امده است که بگوید معجزه هم ما را به انگونه وطنی که » ارزویش «« را داریم نخواهد برد ! و امده است که بگوید تنها خود ساخته شدن و توانا بودن و اموختن و پس انداز کردن تجربه ها از امکانات برتری که به یمن امنیت ، ازادی ، احترام به عقایدی که در این کشور وجود دارد و این چشم ابیهای مو بور غریبه انان را سخاوتمندانه و بیدریغ در اختیار ما گذارده اند ! و نه به انگونه که در زادگاهمان توسط چشم و ابرو و مو مشکیان خودی از ما دریغ داشته اند ! کسب کرده ایم قادر خواهیم بود وطن را از یوغ بردگی این بیوطنان ازاد سازیم و با هم و با کمک این اندوخته های علمی و اقتصادی و اجتماعی و اموزشی و پرورشی و مالی که در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ان سرزمینهای محبت که در ناتوانیمان ، دستان منجمدمان را که بخاطر گریز از خانه مادری و بر اثر گذر کردن در مسیر کوههای برفی و یخبندان کردستانها و ترکیه ها یخ بسته بودند را با دستان توانای خود بگرمی فشردند و انان را »» در دست خود گرفتند «« ! و پاهای تاول زده و صورتهای سوخته و لبهای ترک برداشته ی تشنه یک قطره ی اب پاک را که غنیمت گذرگاهها و دشتهای سوزان و مگس الود و کثیف پاکستانها و افغانستانها برایمان بود ! با اب حیات و زندگانی دوباره شستند و سیرابمان کردند تا شیوه »» راه رفتن دوباره و صحیح «« را به ما بیاموزند و اموختند هم ! امریکا ، انگلستان ، فرانسه ، المان ، ایتالیا ، اسپانیا ، اسرائیل و .......... که بتوانیم به خانه باز گردیم و * فلک را سقف بشکافیم و دوباره طرحی نو در اندازیم !! * . و در این میانهم یادمان نرود اکنون و هر زمانی که چشممان به خودمان میافتد ! دعائی هم به جان و مال و ناموس انانی کنیم که دستمان را وقتی گرفتند که خودیها انان را رها کرده بودند ! مردمان کشورهائی که در کشورمان پرچمها یشان را میسوزانند و با بی احترامی انان را لگد مال میکنند ! اما هرگز در کشورهایشان به پرچمهای کشور ما کوچکترین توهینی بجا نیاورده اند !!. راستی ایا سر سفره سال تحویل امسال یادمان بوده که انان را هم دعا کنیم ؟ ! .
  سال نو بر همگی حتی به بالاترین فرد جمهوری اسلامی نیز مبارک ! ،
  شاید امسال دیگر بر سر عقل بیاید و دست از سر مام وطن بردارد !!.
  داوید فاخری


  و با تشکر از
  شب عیـــــــــــد هموطــــــــــن داخـــــــــــــل نشیـــــــــن  نوروز هموطــــــن پولــــــــــدار داخــــــــــل نشین و خــــــــــارج بخواب  شب عیـــــــــــد هموطــــــــــن خـــــــــــارج نشیــــــــــــــن

  No comments: